مشخصات نشــریه

توانمند سازی کودکان استثنایی

توانمند سازی کودکان استثنایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

توانمند سازی کودکان استثنایی

صاحب امتیاز

: انجمن کودکان استثنایی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-4888

شاپا الکترونیک

: 2645-3630

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غلامعلی افروز

سردبیر

: دکتر غلامعلی افروز

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88305028 - 021

نمابر

:

تارگاه

: www.ceciranj.ir

پست الکترونیک

: info@ceciranj.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

90,027

دانلود یکساله

65,154