مشخصات نشــریه

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

صاحب امتیاز

: دانشگاه بیرجند

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0182

شاپا الکترونیک

: 2538-4694

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی ثقه الاسلامی

سردبیر

: محمد اسماعیل افضل پور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32202301 - 056

نمابر

:

تارگاه

: jpsbs.birjand.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: دانشگاه بیرجند، پردیس شوکت آباد، دانشکده علوم ورزشی، بیرجند، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

62,588

دانلود یکساله

82,414