مشخصات نشــریه

مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات

مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله تنوع زیستی و سیستماتیک حشرات

صاحب امتیاز

: انجمن حشره شناسی ایران با همکاری دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2423-8112

شاپا الکترونیک

: 2423-8112

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر احد صحراگرد

سردبیر

: دکتر علی اصغر طالبی

مدیر اجرایی

: دکتر علی اصغر طالبی

تلفن

: 48292326 - 021

نمابر

: 48292326 - 021

تارگاه

: jibs.modares.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

14,334

دانلود یکساله

11,761

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID