مشخصات نشــریه

زراعت دیم ایران

زراعت دیم ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

زراعت دیم ایران

صاحب امتیاز

: سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-203x

شاپا الکترونیک

: 2345-6876

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر صابر گلکاری

سردبیر

:

مدیر داخلی

:

تلفن

: 37385402 (0421)

نمابر

: 37222069 (0421)

تارگاه

: idaj.areo.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

8,175

دانلود یکساله

4,907