مشخصات نشــریه

مطالعات طب ورزشی

مطالعات طب ورزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات طب ورزشی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1658

شاپا الکترونیک

: 2538-1512

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی شریف نژاد

سردبیر

: دکتر مهرداد عنبریان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88529122 (021)

نمابر

: 88529123 (021)

تارگاه

: smj.ssrc.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: کدپستی: 1587958711

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

36,548

دانلود یکساله

65,456