مشخصات نشــریه

تحقیقات کاربردی خاک

تحقیقات کاربردی خاک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات کاربردی خاک

صاحب امتیاز

: دانشگاه ارومیه

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-7116

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر میرحسن رسولی صدقیانی

سردبیر

: دکتر عباس صمدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32755284 (044)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ارومیه، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه علوم و خاک

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

69,306

دانلود یکساله

50,956