مشخصات نشــریه

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

حقوقی بین المللی

صاحب امتیاز

: مرکز امور حقوقی بین الملل

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-614x

شاپا الکترونیک

: 4858-2645

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محسن محبی

سردبیر

: دکتر عباسعلی کدخدایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88825071 (021)

نمابر

: 88328826 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

92,826

دانلود یکساله

71,430