مشخصات نشــریه

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه مازندران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-0395

شاپا الکترونیک

: 2538-3612

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی

سردبیر

: دکتر اکبر علیوردی نیا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 35302603 (011)

نمابر

: 35303602 (011)

تارگاه

: ssi.journals.umz.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

28,133

دانلود یکساله

16,732