مشخصات نشــریه

مدیریت توسعه فناوری

مدیریت توسعه فناوری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مدیریت توسعه فناوری

صاحب امتیاز

: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-5060

شاپا الکترونیک

: 2345-444x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حجت اله حاجی حسینی

سردبیر

: دکتر لعیا الفت

مدیر اجرایی

: دکتر لعیا الفت

تلفن

: 56276020 - 021

نمابر

: 56276020 - 021

تارگاه

: jtdm.irost.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین، تهران، 3353136846، ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

36,860

دانلود یکساله

22,547

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID