مشخصات نشــریه

پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان

پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان

صاحب امتیاز

: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-7328

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: همایون امیرزاده

سردبیر

: دکتر اقبال زارعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33555978 (076)

نمابر

:

تارگاه

: www.rdch.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، بندرعباس، بلوار پاسداران، چهارراه فرهنگ در جوار موزه مردم شناسی خلیج فارس، دفتر نشریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

11,153

دانلود یکساله

3,997