مشخصات نشــریه

مخاطرات محیط طبیعی

مخاطرات محیط طبیعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مخاطرات محیط طبیعی

صاحب امتیاز

: دانشگاه سیستان و بلوچستان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-4377

شاپا الکترونیک

: 2676-4385

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسین نگارش

سردبیر

: محمود خسروی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31136799 (054)

نمابر

: 33416141 (054)

تارگاه

: jneh.usb.ac.ir

پست الکترونیک

: ehazards@usb.ac.ir

نشانی

: ایران، زاهدان، خیابان دانشگاه، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، کدپستی: 9816745639

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

67,283

دانلود یکساله

44,005