مشخصات نشــریه

انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-3870

شاپا الکترونیک

: 2423-3498

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا خواجوئی

سردبیر

: دکتر کامبیز بهاالدین بیگی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31325418 (034)

نمابر

: 31325418 (034)

تارگاه

: jhbmi.ir

پست الکترونیک

: jhbmi.kmu@gmail.com

نشانی

: کرمان، بزرگراه هفت باغ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، طبقه دوم، واحد 212

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

103,694

دانلود یکساله

207,122