مشخصات نشــریه

علوم مراقبتی نظامی

علوم مراقبتی نظامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم مراقبتی نظامی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دانشکده پرستاری

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-4072

شاپا الکترونیک

: 2538-3566

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر آرمین زارعیان

سردبیر

: دکتر زهرا فارسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 77500929 (021)

نمابر

: 77601533 (021)

تارگاه

: mcs.ajaums.ac.ir

پست الکترونیک

: mcs@ajaums.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان شریعتی، خیابان کاج، دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

202,349

دانلود یکساله

118,852