مشخصات نشــریه

فناوری های جدید در صنعت غذا (فناوری های نوین غذایی)

فناوری های جدید در صنعت غذا (فناوری های نوین غذایی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

فناوری های جدید در صنعت غذا (فناوری های نوین غذایی)

صاحب امتیاز

: سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2476-4787

شاپا الکترونیک

: 2783-1760

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مجید جوانمرد

سردبیر

: محمد حسن ایکانی

مدیر اجرایی

: محمد حسن ایکانی

تلفن

: 56276325-9 (021)

نمابر

: 56276325-9 (021)

تارگاه

: jift.irost.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده فناوری های شیمیایی، کدپستی: 3353136846

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

28,417

دانلود یکساله

20,131

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID