مشخصات نشــریه

علوم اعصاب شفای خاتم

علوم اعصاب شفای خاتم

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

علوم اعصاب شفای خاتم

صاحب امتیاز

: مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا بیمارستان خاتم الانبیا

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1887

شاپا الکترونیک

: 2345-4814

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هادی کاظمی

سردبیر

: پرفسور علی گرجی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 83553911 (021)

نمابر

: 83553920 (021)

تارگاه

: www.shefayekhatam.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، بیمارستان خاتم الانبیا، آزمایشگاه مرکز تحقیقات علوم اعصاب شفا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

802,391

دانلود یکساله

482,929