مشخصات نشــریه

سیاستگذاری عمومی

سیاستگذاری عمومی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

سیاستگذاری عمومی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-5577

شاپا الکترونیک

: 2538-5089

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا تخشید

سردبیر

: کیومرث اشتریان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09133232583

نمابر

:

تارگاه

: jppolicy.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: jppolicy@ut.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان انقلاب، دانشکده حقوق و علوم سیاسی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

296,003

دانلود یکساله

216,447