مشخصات نشــریه

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات فرهنگی و سیاسی خلیج فارس

صاحب امتیاز

: جهاددانشگاهی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-3587

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رحیم یعقوب زاده

سردبیر

: دکتر سعید پورعلی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66491136-66491222 (021)

نمابر

: 66491586 (021)

تارگاه

: www.istta.ir

پست الکترونیک

: persiangulf-journal@istta.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری شرقی، پلاک 72، طبقه دوم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

38,147

دانلود یکساله

17,921