مشخصات نشــریه

نانو مقیاس

نانو مقیاس

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نانو مقیاس

صاحب امتیاز

: انجمن نانو فناوری ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-5628

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی ایرانمنش

سردبیر

: دکتر محمد حسین مجلس آرا

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.nanomeghyas.ir

پست الکترونیک

: info@nanomeghyas.ir

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

31,237

دانلود یکساله

19,574