مشخصات نشــریه

تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی

صاحب امتیاز

: دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-1593

شاپا الکترونیک

: 2345-3338

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: کامران سلیمی

سردبیر

: دکتر نصرالله سهرابی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38162548 - 83

نمابر

: 38162548 - 83

تارگاه

: jcrps.com

پست الکترونیک

: EDITOR@JCRPS.COM

نشانی

: ایران، کرمانشاه، بلوار دولت آباد، دانشکده پیراپزشکی، دفتر مجله، کد پستی: 6719851351

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

389,918

دانلود یکساله

360,728