مشخصات نشــریه

دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)

دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

دانشنامه حقوق اقتصادی (دانش و توسعه)

صاحب امتیاز

: دانشگاه فردوسی مشهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2322-4177

شاپا الکترونیک

: 2717-333x

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید حسین حسینی

سردبیر

: دکتر عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 38806307 - 051

نمابر

: 38807394 - 051

تارگاه

: lowecon.um.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده اقتصاد، دفتر مجله دانشنامه حقوق اقتصادی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

356,335

دانلود یکساله

130,954