مشخصات نشــریه

تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی

تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

تولید فرآوری محصولات زراعی و باغی

صاحب امتیاز

: دانشگاه صنعتی اصفهان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8517

شاپا الکترونیک

: 2251-8525

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: غلامرضا قربانی

سردبیر

: پرویز احسان زاده

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33912794 (031)

نمابر

: 3392626 (031)

تارگاه

: jcpp.iut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی، کدپستی: 8415683111

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

95,674

دانلود یکساله

46,540