مشخصات نشــریه

راهبردهای توسعه روستایی

راهبردهای توسعه روستایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

راهبردهای توسعه روستایی

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت حیدریه

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-2657

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مسعود علی پناه

سردبیر

: دکتر علیرضا کرباسی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 52299634 (051)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

174,289

دانلود یکساله

90,978