مشخصات نشــریه

نشریه محاسباتی و پژوهش کاربردی در مهندسی مکانیک

نشریه محاسباتی و پژوهش کاربردی در مهندسی مکانیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

نشریه محاسباتی و پژوهش کاربردی در مهندسی مکانیک

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7922

شاپا الکترونیک

: 2251-6549

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر غلام حسین پایگانه

سردبیر

: دکتر نوری بروجردی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22970060-9 (021)

نمابر

: 22970078 (021)

تارگاه

: jcarme.srttu.edu

پست الکترونیک

: JCARME@SRTTU.EDU

نشانی

: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، لویزان، خیابان شهید شعبانلو، تهران، 1678815811، ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

1,264,306

دانلود یکساله

769,572