مشخصات نشــریه

بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک ورزشی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

بیومکانیک ورزشی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2476-5937

شاپا الکترونیک

: 2476-5937

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی مجلسی

سردبیر

: دکتر نادر فرهپور

مدیر اجرایی

: دکتر نادر فرهپور

تلفن

: 34494152 (081)

نمابر

: 34494152 (081)

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، همدان، شهرک شهید مدنی، بلوار پرفسور موسیوند، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، کدپستی 65138

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

13,703

دانلود یکساله

81,167