مشخصات نشــریه

گردشگری شهری

گردشگری شهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

گردشگری شهری

صاحب امتیاز

: قطب علمی برنامه ریزی و توسعه پایدار گردشگری

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-6926

شاپا الکترونیک

: 2423-6918

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: کرامت اله زیاری

سردبیر

: مهدی قرخلونره

مدیر داخلی

:

تلفن

: 09397099799

نمابر

:

تارگاه

: jut.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: juturbantourism@gmail.com

نشانی

: تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، دانشکده جغرافیا، ساختمان شماره 1، طبقه دوم، اتاق 206

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

54,481

دانلود یکساله

43,750