مشخصات نشــریه

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-6263

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ابوالفضل یحیی آبادی

سردبیر

: دکتر سید جواد میر محمد صادقی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33664117 (031)

نمابر

: 33660088 (031)

تارگاه

: jdep.iaukhsh.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، اصفهان، خمینی شهر، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد، واحد خمینی شهر، دانشکده علوم انسانی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

40,263

دانلود یکساله

33,027