مشخصات نشــریه

کشاورزی بوم شناختی

کشاورزی بوم شناختی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

کشاورزی بوم شناختی

صاحب امتیاز

: انجمن علمی کشاورزی بوم شناختی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 6824-2251

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر هومن لیاقتی

سردبیر

: دکتر اسکندر زند

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22431971 (021)

نمابر

: 22431972 (021)

تارگاه

: www.jagroecology.ir

پست الکترونیک

: j_agroecology@yahoo.com

نشانی

: ایران، تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشکده علوم محیطی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

41,151

دانلود یکساله

15,904