مشخصات نشــریه

پژوهش های انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی)

پژوهش های انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8193

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید مهدی اعتمادی فرد

سردبیر

: دکتر ناصر فکوهی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 61117891 (021)

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، پل نصر، دانشگاه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

28,607

دانلود یکساله

9,746