مشخصات نشــریه

مهندسی دریا

مهندسی دریا

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی دریا

صاحب امتیاز

: انجمن مهندسی دریایی ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-7608

شاپا الکترونیک

: 2645-8136

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمد سعید سیف

سردبیر

: دکتر محمد سعید سیف

مدیر داخلی

:

تلفن

: 44273495 (021)

نمابر

: 44273495 (021)

تارگاه

: www.marine-eng.ir

پست الکترونیک

: INFo@marine-eng.IR

نشانی

: ایران، تهران، اشرفی اصفهان، خیابان پیامبر شرقی، خیابان شاهد، کوچه وحدت 4، پلاک 8، واحد 4

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

155,459

دانلود یکساله

86,460