مشخصات نشــریه

مهندسی اکوسیستم بیابان

مهندسی اکوسیستم بیابان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مهندسی اکوسیستم بیابان

صاحب امتیاز

: دانشگاه کاشان

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-6336

شاپا الکترونیک

: 2538-6336

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابوالفضل رنجبر فردویی

سردبیر

: ابوالفضل رنجبر فردویی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 55913238 (031)

نمابر

: 55913222 (031)

تارگاه

: deej.kashanu.ac.ir

پست الکترونیک

: Deej@kashanu.ac.ir

نشانی

: ایران، کاشان، کیلومتر 6 بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان، کدپستی: 53153-87317

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

50,070

دانلود یکساله

32,388