مشخصات نشــریه

پژوهش های بوم شناسی شهری

پژوهش های بوم شناسی شهری

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

پژوهش های بوم شناسی شهری

صاحب امتیاز

: دانشگاه پیام نور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-3930

شاپا الکترونیک

: 2538-3949

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ام السلحه بابایی

سردبیر

: نفیسه مرصوصی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: grup.journals.pnu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، بلوار ارتش، ابتدای خیابان نخل سازمان مرکزی، دانشگاه پیام نور، گروه جغرافیا

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

17,982

دانلود یکساله

17,227