مشخصات نشــریه

اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات جغرافیایی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

اطلاعات جغرافیایی

صاحب امتیاز

: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2588-3860

شاپا الکترونیک

: 2588-3879

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مهدی مدیری

سردبیر

: دکتر مهدی مدیری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88400111-4 (021)

نمابر

:

تارگاه

: www.sepehr.org

پست الکترونیک

: sepmag@ngo-iran.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان دکتر شریعتی، خیابان معلم، مجله اطلاعات جغرافیایی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

215,418

دانلود یکساله

99,380