مشخصات نشــریه

راهبردهای بازرگانی

راهبردهای بازرگانی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

راهبردهای بازرگانی

صاحب امتیاز

: دانشگاه شاهد

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-220x

شاپا الکترونیک

: 2345-4768

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رسول روشن چلسی

سردبیر

: دکتر احمد سرداری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 51213074 (021)

نمابر

: 51213549 (021)

تارگاه

: cs.shahed.ac.ir

پست الکترونیک

: cs@shahed.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، ابتدای اتوبان خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی و فناوری مرکز چاپ و انتشارات دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

36,586

دانلود یکساله

28,710