مشخصات نشــریه

مدیریت بیابان

مدیریت بیابان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

مدیریت بیابان

صاحب امتیاز

: انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2476-3721

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدرضا اختصاصی

سردبیر

: سید جمال الدین خواجه الدین

مدیر اجرایی

: سید جمال الدین خواجه الدین

تلفن

: 035-38210698

نمابر

: 035-38210698

تارگاه

: www.isadmc.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: یزد، دانشکده منابع طبیعی کویرشناسی، پژوهشکده مناطق خشک و بیابانی، انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

21,875

دانلود یکساله

11,803