مشخصات نشــریه

پژوهش حقوق خصوصی

پژوهش حقوق خصوصی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش حقوق خصوصی

صاحب امتیاز

: دانشگاه علامه طباطبایی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2345-3583

شاپا الکترونیک

: 2476-6232

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: حسنعلی موذن زادگان

سردبیر

: محمدرضا پاسبان

مدیر اجرایی

: محمدرضا پاسبان

تلفن

: 021-44737615

نمابر

: 021-44737615

تارگاه

: jplr.atu.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، کدپسی: 1489684511

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

45,797

دانلود یکساله

33,650

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID