مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2228-7280

شاپا الکترونیک

: 2228-7299

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی مجیدپور

سردبیر

: دکتر علی مجیدپور

مدیر داخلی

:

تلفن

: 5522086 (0451)

نمابر

: 5510036 (0451)

تارگاه

: journals.arums.ac.ir

پست الکترونیک

: jarums@arums.ac.ir

نشانی

: اردبیل، راه دانشگاه، جنب شهرک دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دفتر مجله

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

538,775

دانلود یکساله

451,131