مشخصات نشــریه

پژوهش در ورزش تربیتی

پژوهش در ورزش تربیتی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش در ورزش تربیتی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-2721

شاپا الکترونیک

: 2538-3388

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی شریف نژاد

سردبیر

: دکتر رضا اندام

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: res.ssrc.ac.ir

پست الکترونیک

: res@ssrc.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه پنجم، پلاک 3، کدپستی: 1587958711

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

45,299

دانلود یکساله

56,572