مشخصات نشــریه

دریافنون

دریافنون

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

دریافنون

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-6853

شاپا الکترونیک

: 2717-2341

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: عباس فاضلی نیا

سردبیر

: سید محمدرضا موسوی میر کلایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 52353057 (011)

نمابر

:

تارگاه

: ijmt.iranjournals.ir

پست الکترونیک

: mmtconf@yahoo.com

نشانی

: ایران، مازندران، شهرستان نوشهر، دانشگاه علوم دریایی، معاونت پژوهش و فناوری

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

111,528

دانلود یکساله

191,718