مشخصات نشــریه

مطالعات حقوق عمومی (حقوق)

مطالعات حقوق عمومی (حقوق)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات حقوق عمومی (حقوق)

صاحب امتیاز

: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2423-8120

شاپا الکترونیک

: 2423-8139

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر محمدرضا تخشید

سردبیر

: دکتر عباسعلی کدخدایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66414424 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jplsq.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان جمهوری، خیابان اردیبهشت، نبش خیابان کمالزاده، شماره 43

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

110,977

دانلود یکساله

50,468