مشخصات نشــریه

معماری و شهرسازی ایران

معماری و شهرسازی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

معماری و شهرسازی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2228-589x

شاپا الکترونیک

: 2645-7148

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محسن فیضی

سردبیر

: مصطفی بهزادفر

مدیر اجرایی

: مصطفی بهزادفر

تلفن

: 73228235 (021)

نمابر

: 73228235 (021)

تارگاه

: www.isau.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علوم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی، طبقه سوم، دبیرخانه نشریه معماری و شهرسازی ایران، کدپستی: 13114-16846

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

47,927

دانلود یکساله

39,761

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID