مشخصات نشــریه

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences)

صاحب امتیاز

: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهرکرد

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1735-1448

شاپا الکترونیک

: 2228-7469

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مرتضی هاشم زاده چالشتری

سردبیر

: دکتر محمود رفیعیان

مدیر اجرایی

: دکتر محمود رفیعیان

تلفن

: 093833342414

نمابر

: 093833342414

تارگاه

: journal.skums.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: شهرکرد، خیابان کاشانی، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت پژوهشی

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,381,630

دانلود یکساله

963,158

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID