مشخصات نشــریه

مجله ایرانی کاتالیز

مجله ایرانی کاتالیز

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله ایرانی کاتالیز

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2252-0236

شاپا الکترونیک

: 2345-4865

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: مجید کلاهدوز

سردبیر

: احمدرضا مساح

مدیر داخلی

:

تلفن

: 3292534 (0321), 3292525 (0321)

نمابر

: 3213103 (0321)

تارگاه

: ijc.iaush.ac.ir

پست الکترونیک

: IJC@IAUSH.AC.IR

نشانی

: ایران، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهررضا، دانشکده شیمی، پلاک 204

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

5,196,570

دانلود یکساله

4,416,932