مشخصات نشــریه

مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)

مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مجله دانشگاهی یادگیری الکترونیکی Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences (IJVLMS)

صاحب امتیاز

: قطب علمی آموزشی پیشرفته الکترونیکی در علوم پزشکی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-7263

شاپا الکترونیک

: 2476-7271

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ناهید ظریف صنایعی

سردبیر

: دکتر ناهید ظریف صنایعی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 32300037 ,23351256 (071)

نمابر

: 32303061 (071)

تارگاه

: ijvlms.com

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، شیراز، خیابان نشاط، سالن های سینا و صدرا، طبقه دوم، اداره آموزش مداوم قطب علمی آموزشی الکترونیکی

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,411,720

دانلود یکساله

662,833