مشخصات نشــریه

شخصیت و تفاوت های فردی

شخصیت و تفاوت های فردی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

شخصیت و تفاوت های فردی

صاحب امتیاز

: دانشگاه خلیج فارس

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-370x

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: پرفسور محمد نریمانی

سردبیر

: مهناز مهرابی زاده هنرمند

مدیر داخلی

:

تلفن

: 31222147 (077)

نمابر

: 31222147 (077)

تارگاه

: jpid.pgu.ac.ir

پست الکترونیک

: jpid@pgu.ac.ir

نشانی

: ایران، بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دفتر فصلنامه شخصیت و تفاوت های فردی، کدپستی: 13798-75169

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

217,436

دانلود یکساله

235,629