مشخصات نشــریه

پرستاری قلب و عروق

پرستاری قلب و عروق

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پرستاری قلب و عروق

صاحب امتیاز

: انجمن علمی پرستاران قلب ایران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-8983

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حمید پیروی

سردبیر

: دکتر حمید پیروی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 23922270 (021)

نمابر

: 23922270 (021)

تارگاه

: journal.icns.org.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

183,295

دانلود یکساله

257,643