مشخصات نشــریه

نقش جهان

نقش جهان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

نقش جهان

صاحب امتیاز

: دانشگاه تربیت مدرس

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2322-4991

شاپا الکترونیک

: 2538-2594

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجتبی انصاری

سردبیر

: دکتر محمدرضا پورجعفر

مدیر اجرایی

: دکتر محمدرضا پورجعفر

تلفن

: 021-88008090

نمابر

: 021-88008090

تارگاه

: bsnt.modares.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر و معماری، طبقه 1، اتاق 225

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

144,727

دانلود یکساله

68,532

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID