مشخصات نشــریه

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های ژئومورفولوژی کمی

صاحب امتیاز

: انجمن ایرانی ژئومورفولوژی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2251-9424

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مجتبی یمانی

سردبیر

: دکتر شهرام روستایی

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

:

پست الکترونیک

: irangeomorphology@yahoo.com

نشانی

:

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

34,875

دانلود یکساله

17,922