مشخصات نشــریه

پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)

پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID

پژوهش های جانوری (زیست شناسی ایران)

صاحب امتیاز

: زیست شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2383-2614

شاپا الکترونیک

: 2383-2622

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن ابراهیم زاده

سردبیر

: دکتر جمشید درویش

مدیر اجرایی

: دکتر جمشید درویش

تلفن

: 81032211 (021)

نمابر

: 81032211 (021)

تارگاه

: animal.ijbio.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

:

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

190,169

دانلود یکساله

86,031

تبلیغات

مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID