مشخصات نشــریه

پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)

پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش های سلولی و مولکولی (زیست شناسی ایران)

صاحب امتیاز

: انجمن زیست شناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم پایه

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2383-2738

شاپا الکترونیک

: 2383-2746

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر حسن ابراهیم زاده

سردبیر

: دکتر محمدرضا زمانی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 81032211 (021)

نمابر

:

تارگاه

: cell.ijbio.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان آبان شمالی، دفتر انجمن زیست شناسی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم پایه

بازدید یکساله

68,822

دانلود یکساله

33,385