مشخصات نشــریه

هنرسو

هنرسو

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

هنرسو

صاحب امتیاز

: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

گروه تخصصی

: هنر و معماری

درجه علمی

: مصوب دانشگاه آزاد

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 0

شاپا الکترونیک

: 0

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر ویدا نوروز برازجانی

سردبیر

: دکتر محمد منصور فلامکی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66465719 (021)

نمابر

: 66465719 (021)

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان انقلاب، نبش خیابان فلسطین، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران مرکزی، طبقه ششم

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

هنر و معماری

بازدید یکساله

2,836

دانلود یکساله

2,024